Bibliotēka

Informācijas katalogi Latvijā

Tveršana

Apdraudēto LAtvijas arheoloģisko pieminekļu katalogs_LV_

 

Catalogue of Endengerea Latvian Archeological Artefacts_ENG_

 

Каталог подверженных риску
латвийских археологических древностей _RUS_

 

Latvijas kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu var iepazīties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā Rīgā, Mazā Pils ielā 19, kur pieejama arī elektroniskā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu datu bāze.

Šobrīd valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā ir 8584 pieminekļi:
– 5183 valsts nozīmes pieminekļi (no tiem 3410 arhitektūras pieminekļi, 2492 arheoloģijas pieminekļi, 11 industriālie pieminekļi, 2494 mākslas pieminekļi, 46 pilsētbūvniecības pieminekļi, 113 vēstures pieminekļi un 18 vēsturiska notikuma vietas) un 3401 vietējās nozīmes pieminekļi (no tiem 2134 arhitektūras pieminekļi, 1011 arheoloģijas pieminekļi, 1 industriālais piemineklis, 217 mākslas piemineklis, 5 pilsētbūvniecības pieminekļi,  3 vēstures pieminekļi un 3 vēsturiska notikuma vietas);
– 7139 nekustamie pieminekļi un 1445 kustamie pieminekļi.

LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuve

 Uzkrāto materiālu datubāze

Šobrīd datu bāzē ir pieejami pieci saraksti, kuri ar laiku tiks papildināti:
– izrakumu materiālu kolekciju saraksts (VI);
– arheoloģisko darbu pārskatu saraksts (VIAA);
– pirmdokumentācijas saraksts (Pd)
– zīmēto plānu kolekciju saraksts;
– zīmēto plānu saraksts (Pl).

Uzziņu literatūras krājuma saraksts

Uzziņu literatūras krājuma sarakstu veido Arheoloģiskajā materiālu krātuvē esošās grāmatas. Sarakstā norādīts autors, grāmatas nosaukums, valsts, pilsēta, apgāds, izdošanas gads, apjoms, piezīmēs atbildīgais redaktors. Sarakstā pamatā iekļautas grāmatas no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, daļēji no Krievijas, Polijas, Zviedrijas.

Eiropas Arheoloģijas konsīlija (Europae Archaeologiae Consilium)
Vadlīnijas arheoloģisko datu fiksēšanai
Vadlīnijas ģeofizikālo pētījumu lietojumam arheoloģijā (angļu, vācu valodās)

 

Digitālās Bibliotēkas

Rīgas arhibīskapa Jāņa, Sāremā bīskapa Indriķa un Tērbatas bīskapa Bernharda sarakste

 

Археология.РУ – Открытая библиотека
Brīvpieejas biblotēkā ir apkopoti krievu arheoloģijas zinātnes izdevumi. Ļoti apjomīga datubāze ar iespējām meklēt pēc tēmām, izdevumiem, autoriem u.c. Literatūra pamatā krievu valodā.
Reizēm var būt problēmas ar piekļuvi mājaslapai – pēc pāris minūtēm mēģināt velreiz.

Riksarkivet
Viduslaiku vēstules (Zviedrija). Arhīvā atrodamas vēstules no 12.gs. vidus līdz 1450. Vēstules galvenokārt latīņu valodā, vēlākās arī zviedriski. Daudzām vēstulēm pieejami īsi satura kopsavilkumi zviedru valodā vai/un vēstules oriģināla foto. Meklēšana pēc datējuma, sūtītāja, izsūtīšanas vietas un satura (”Rīga” minēta aptuveni 80 vēstulēs).

Pārrobežu E-arhīvs
Portāls piedāvā digitālā veidā iepazīties ar 19. gadsimta dokumentiem no Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvu krātuvēm.
Šie dokumenti attiecas uz visu Igaunijas Republikas teritoriju, uz Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijas Republikā un uz Sanktpēterburgas pilsētu un Pleskavas un Ļeņingradas reģioniem Krievijas Federācijā.
Portālā iekļautie vēsturiskie dokumenti lietotājiem piedāvāti 4 kolekcijās:
Studentu lietas
Kartes
Baznīcu grāmatas
Dažādi dokumenti

DiVa
Zviedru datubāze, kas apvieno 34 universitāšu un koledžu studentu galadarbus, rakstus u.c. publikācijas. Darbi galvenokārt zviedru un angļu valodās.

Perseus Digital Library
Bibliotēkā ir apkopoti senie testi grieķi, arābu, senskandināvu u.c. valodās (piemēram, Islandes sāgas, Homēra darbi). Pieejami arī atsevišķu darbu tulkojumi un vēsturnieku komentāri.

Fornvännen
Vecākais aktīvais Zviedrijas arheoloģijas žurnāls. Visi izdevumi no 1906.g. līdz mūsdienām (izņemot pašus jaunākos). Raksti galvenokārt zviedriski, bet ar kopsavilkumu citās valodās (vācu, angļu, franču). Žurnālā atrodami raksti par Baltiju un Krieviju. Atrodami arī latviešu trimdas arheologu raksti un raksti.

Archaeologia Baltica
Lietuvā izdots, Baltijas  arheoloģijai veltīts žurnāls. Pieejama lielākā daļa izdevumu.

Estonian Journal of Archaeology
Igaunijā izdots, arheoloģijas žurnāls. Pieejama lielākā daļa izdevumu.

Projekt Runeberg
19. un 20.gs sākumā publicēto grāmatu un izdevumu arhīvs. Pamatā zviedru izdevumi, ar atsevišķiem izdevumiem norvēģu un angļu valodās.

Britu un īru arheoloģijas bibliogrāfija
Vispārīgā meklēšana
Izvērstā meklēšana
Mājaslapa izmantojama literatūras un atsauču meklēšanai. Tā nepiedāvā pilnu tekstu, bet informāciju par grāmatu. Mājaslapā atrodams detalizēts meklēšanas iespēju apraksts.

Gnomon Biblographische Datenbank
Eichstätt antiko studiju bibliogrāfiskais meklētājs

Иностранная литература
Slāvu 19.gs. grāmatas

Brīvpieeja 100 rakstiem no Routledge Archaeology

 

Muzeju krājumi

Vikingu laika zobeni, Gotlande

Staatliche Museem zu Berlin
Vienkāršā meklēšana
Izvērstā meklēšana
Prūsijas kolekcija
Berlīnes Nacionālā muzeja digitalizētās kolekcijas. Iespējams lietot vienkāršo  vai izvērsto meklēšanu, kā arī atlasīt meklēšanas reģionu.
Mājaslapas labajā, augšējā pusē iespējams pārslēgt uz angļu valodu.

Historiska museet
Vienkāršā meklēšana
Izvērstā meklēšana
Zviedrijas nacionālā vēstures muzeja digitalizētā kolekcija. Liels arheoloģisko priekšmetu apjoms. Apskatāmi priekšmetu attēli, Priekšmeta apraksts, atsevišķos gadījumos arī ieskanēts oriģinālais priekšmeta pieņemšanas akts. Jāņem vērā, ka  sniegtais apraksts ir ņemts tieši no pieņemšanas akta (bez kļūdu labojuma vai datējuma precizēšanas).
Pieejama gan vienkāršā meklēšana, gan izvērstā meklēšana ar iespēju ierobežot apjomu uz konkrētu laika periodu, vietu u.c.

Världskulturmuseerna
Zviedrijas etnogrāfiskā muzeja kolekcijas

DigitalMuseum.se
DigitalMuseum.no
Atsevišķu Zviedrijas un Norvēģijas muzeju kolekciju datubāzes. Galvenokārt etnogrāfiskais materiāls, ar atsevišķiem arheoloģijas priekšmetiem.

Tallinas Universitātes Vēstures institūta Arheoloģijas departaments
Daļēji digitalizēta arheoloģijas kolekcija.

Corpus Vasorum Antiquorum
Mājaslapā apkopoti antīko trauku attēli, kas atrodas dažādos Eiropas muzejos (pārsvarā Grieķija). Pieejamas dažādas, izvērstas trauku meklēšanas iespējas. Ir iespēja aplūkot trauku foto/zīmējumus un aprakstus literatūrā.

Museum of London – Keramikas un stikla kolekcija
Londonas  muzejs, sadarbībā ar citiem muzejiem ir digitalizējis vairāk kā 25’000 keramikas un stikla traukus sākot ar 4000.g.pr.m.ē. līdz pat mūsdienām. Pieejami objektu attēli un primārie apraksti.

Goudapipes
Pārskats pār Holandes baltmāla pīpēm. Pieejama informācija par pīpju attīstību, tipoloģiju un tehnoloģijas jautājumiem, kā arī dažādajām amatnieka zīmēm, kas uz tām atrodas. Apskatāma arī digitalizētā kolekcija ar aptuveni 2000 objektiem.

 

Kartes u.c. informācija

Latvijas karte

Latvijas digitālais virsmas modelis

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas karte
Citas karšu iespējas
Mājaslapā apskatāmas gan topogrāfiskās kartes, gan ortofoto. Visas pieejamās kartes drīkst pielāgot savām vajadzībām un izmantot zinātniskajos darbos bez papildus samaksas, vienīgā prasība ir norādīt atsauci. Mājaslapā ir apskatāms izvērsts LĢIA ievāktās informācijas piedāvājums (3D kartes, u.c.)

Open Street Map
Brīvpieejas pasaules karte. Nepieciešama atsauce uz to.

IKAR  – Seno karšu datubāze
Vācijas datubāze apkopo iespiestas kartes, pilsētu plānus, globusus, atlasus u.c. kartogrāfiskos materiālus līdz 1850.g. (no visas pasaules). 2012.g. beigās datubāzē atradās aptuveni 269,700 kartes un 4,520 saites uz partneru bibliotēkām.

Kulturstyrelsen
Dānijas kultūrvēsturisko pieminekļu karte (iespējams izprintēt). Primārā informācijas par katru pieminekli.

Riksantikvarieämbetet
Zviedrijas kultūrvēsturisko pieminekļu, atradumu vietu, kā arī savrupatradumu karte. Objekti galvenokārt no 1930. un 1970./1980.gadu ekspedīciju materiāliem, vēlāki atradumi ievadīti fragmentāri. Pieejams aptuvens datējums, precīzs objekta apraksts, ieskanēts oriģinālais objekta pieņemšanas akts. Īss objekta apraksts, bet tipiski ir ievietoti tā mērījumi.
Simbols “R” atzīmē objekta atrašanās vietu, lielāki areāli iekrāsoti zilā tonī. Daļa vērtīgu objektu/informācija (piemēram sudraba depozīti) nav ievietoti vispārīgai apskatei (lai apskatītu nepieciešams pierakstīties mājaslapā un iegūt atļauju).
Lietošana – pa karti var pārvietoties izmantojot ekrāna kreisajā pusē novietoto rokas simbolu. Lai iegūtu informāciju par objektu ekrāna labajā pusē jāpārslēdz uz “i” ikonu un jānospiež uz objekta.

neogeo.lv
Koordinātu lasītājs
Reljefa karte
Reljefa profila grafiks
Bezpeļņas organizācija, kas savā mājaslapā apkopo kartogrāfisko informāciju par dažādām tēmām. Sniegtās informācijas kvalitāte ir ļoti atšķirīga gan starp kartēm, gan starp reģioniem. Tomēr, ja nepieciešami ātri ģeogrāfiskie dati par kādu atrašanās vietu, var būt noderīga.

 Kaartide infosüsteem
Igaunijas Nacionālā arhīva digitalizēto karšu fonds. Pieejami aptuveni 80 000 -100 000 dokumenti.

Kalibrācija
Absolūtā datējuma kalibrācija. Nepieciešams izveidot bezmaksas profilu. Ziemeļu puslodei (un Latvijai) atbilst: IntCal 13.